Muayenehane ( Klinik ) Açmak için Gerekli Belgeler (Dişhekimi İçin) - Özel Hastane Randevu Al , Özel Hastane Arama Motoru

Muayenehane ( Klinik ) Açmak için Gerekli Belgeler (Dişhekimi İçin)


Muayenehane Açma Başvurusunda İstenen Belgeler
 
C- İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ`NE VERİLECEK BELGELER
(SAĞLIK GRUP BAŞKANLIKLARINA) KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
 
Muayenehane, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde dişhekimlerinin mesleklerini serbest ve bireysel olarak sundukları özel sağlık kuruluşudur. Muayenehane açılmasında İl Sağlık Müdürlüğüne ve Dişhekimleri Odasına bildirimde bulunulması gereklidir. Belirtilen Yönetmeliğin ekindeki Ek 1/a listesine göre muayenehane açılmasında İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yapılırken gerekli belgeler şunlardır:
1.Muayenehanenin açılacağı adresi, çalışma saatlerini belirten ve ruhsatname düzenlenmesi talebini içeren dilekçe,
2.Muayenehanenin bütün mekânlarının kullanım amaçlarını gösterir en az 1/100 ölçekli kat planı örneği, (Danıştay kararıyla yürütmesi durdurulmuştur)
3.Muayenehane açacak olan Dişhekiminin diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti ile iki adet vesikalık fotoğrafı,
4.Muayenehanede kullanılacak ve bulundurulması zorunlu asgari tıbbi malzeme ve donanım ile ilaç listeleri dikkate alınarak hazırlanmış asgari araç-gereç ve ilaç listesi,
5.Binanın yapı kullanma izin belgesinin müdürlükçe her iki tarafı onaylı sureti (Yapı kullanma izin belgesinde muayenehane olarak kullanılacak mekânın sağlık tesisi olma şartı aranmaz.),
6.Muayenehane için, ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili merciden alınmış belgeyi,
7.Varsa çalışan personelin iş sözleşmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı ile diplomaları (diploma ve sözleşmelerin, aslı görülmek şartıyla müdürlük tasdikli suretleri; istenilir ise sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir),
8.Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili kurumla yapılmış sözleşmeyi.
9.Röntgen cihazına ait Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınmış lisans belgesi,
10.Dişhekimleri odası kayıt belgesi,
11.Adli sicil beyanı.
 
D- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU`NA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1-  Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/b maddesine göre,
Vergi Dairesine mükellefiyet tesisi yaptıran dişhekimini ilgili Dişhekimleri Odası,  4b (BAĞ-KUR) tescili için Sosyal Güvenlik Kurumuna 15 gün içerisinde bildirir.
Dişhekimlerinin de 1 ay içerisinde kendileri ile ilgili 4b kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemek istediği prim miktarının tespiti için kazanç ve gelir durumunu e-devlet sayfasından bildirmeleri gerekir.
4b kapsamında tescil için meslek odası bildirimleri genellikle geç kalmaktadır. Geç tescil dolayısıyla cezalı duruma düşmemek için Dişhekiminin kendisi de başvurabilir. Tescil yaptırmak için ilgili belge  (SGK İl Müdürlüklerinden temin edilebilir)  bağlı olduğu Oda ile Vergi Dairesine onaylatıldıktan sonra kuruma verilmesi gerekir.
Bu form ile birlikte birer adet nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesi istenir.
2-  İşveren olarak 4/a (sigortalı ) kapsamında personel çalıştıranlar
Personel çalıştırmaya başlamadan internetten SGK' ya işyeri tescili yapılır, sonrada internetten yapılan tescil belgesinin çıktısıyla birlikte Vergi Levhası, İkamet ve Nüfus Cüzdan Sureti, İmza beyanı, Personel İşe Giriş Bildirgesi, Bildirgeleri vermek için İşyeri Şifre formu hazırlanarak SGK Tescil servisine verilir ve işyeri tescil işlemi bitirilir.
Tescili yapılan iş yerlerinde, personel işe girişleri ilk tescil hariç en az 1 gün önceden, çıkışlar ise 10 gün içinde SGK'ya elektronik ortamdan bildirilir. 
 

Muayenehane ( Klinik ) Açmak için Gerekli Belgeler (Dişhekimi İçin) Videosu İzle, Muayenehane ( Klinik ) Açmak için Gerekli Belgeler (Dişhekimi İçin) Videosunu Seyret Yorum Yap
Etiketler; »Diş Hekimi Klinik Açma Belgeleri » Dişhekimi Muayenehane Açma Belgeleri » Muayenehane Açmak için Gerekli Belgeler
Etiketler » Diş Hekimi Klinik Açma Belgeleri   » Dişhekimi Muayenehane Açma Belgeleri   » Muayenehane Açmak için Gerekli Belgeler  

SAĞLIK HABERLERİ

1 2 3 4 5 6 İleri