Muayenehane ( Klinik ) Açmak için Gerekli Belgeler (Doktorlar İçin) - Özel Hastane Randevu Al , Özel Hastane Arama Motoru

Muayenehane ( Klinik ) Açmak için Gerekli Belgeler (Doktorlar İçin)


Muayenehane Açma Başvurusunda İstenen Belgeler ve Muayenehane Standartları

Muayenehane açma süreci  yorucu bir o kadarda zaman alıcı bir süreç olup , mevzuata uygun yapılmayan iş ve işlemlerden dolayı hem zaman hem de maddi kayıplar oluşabilmektedir.Zaman ve maddi kayıplar standartlara uymak için tekrarlanan işlemlerden kurtulmak için ekte sunulan muayenehane standarlarını , muayenehane açmak için belgeleri okumalı ve ona göre iş ve işlemleri tamamlarmanız işinizi kolaylaştıracaktır.Ayrıca yazının sonunda bulacağınız Checklist süreci yönetmenizi  kolaylaştıracaktır.

Ek-1/a

MUAYENEHANE AÇMA BAŞVURUSUNDA  İSTENECEK BELGELER

 

1) Muayenehanenin açılacağı adresi, belirten ve ruhsatname düzenlenmesi talebini içeren dilekçe.

2) Muayenehanenin bütün mekânlarının kullanım amaçlarını gösterir, tekniğine uygun kat planı örneği.

3) Muayenehane açacak olan diş hekiminin diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti ile iki adet vesikalık fotoğrafı.

4) Muayenehanede bulunması zorunlu tıbbi cihazlar (marka, seri numarası veya bu numara yerine geçen bilgiler olacak şekilde) ile acil setinde bulunması gereken tıbbi ve sarf malzemelerin (isimlerini ve sayılarını gösterecek şekilde) kuruluş sahibi imzalı listesi.

5) Yangına karşı ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınmış belge.

6) Varsa çalışan personelin iş sözleşmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı ile diplomaları (diploma ve sözleşmelerin, aslı görülmek şartıyla müdürlük tasdikli suretleri.

7) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılmış sözleşme.

8) Diş hekimleri odasına kayıtlı olduğuna dair beyan.

9) Adli sicil beyanı.

10) Bireysel vergi mükellefi olduğunu gösterir Vergi Levhası.

 

Muayenehane standardı

(1) (Değişik:RG-3/8/2011-28014) Muayenehanelerin; hastaların, yaşlıların ve (Değişik ibare:RG-30/1/2015-29252) engellibireylerin sağlık hizmeti taleplerinin ve beklentilerinin, ulaşılabilir ve durumlarına uygun ortamlarda, hızlı, verimli ve mağdur edilmeden karşılanması amacıyla taşıyacakları şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Muayene odası: Yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan, en az 16 m² kullanım alanına sahip muayene odası bulunur. Muayene odasının birbiri ile bağlantılı iki oda biçiminde düzenlenmesi halinde, odalar en az 8 m²  hekim çalışma alanı ve en az 8 m²  hasta muayene alanı olarak düzenlenir. Hasta muayene odalarında, hasta mahremiyetinin korunması ve uygun şartlarda muayenenin sağlanması için ses, görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemeler, uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dallarında muayene odasında lavabo istenmez. Ultrasonografi (USG) yapılan kadın hastalıkları ve doğum muayene odasının ve ürodinami işlemi yapılan üroloji muayene odasının yakınında, içerisinde gerekli hijyen şartlarını sağlayacak malzemelerin olduğu ve hastaların mahremiyete uygun olarak bekleme salonundan ayrı bir bölümden geçişinin sağlandığı tuvalet bulunur.

b) Hasta bekleme salonu: Tek hekim için en az 12 m², iki hekim için 24 m², ikiden fazla her hekim için ilave 5 m² olmak üzere kullanım alanı ayrılır. Bekleme salonu sekreter hizmet alanı olarak da kullanılabilir.

c) Pansuman odası: Cerrahi uzmanlık dallarındaki muayenehanelerde enfeksiyon bulaşma riskinin engellenmesi amacıyla en az 10 m² kullanım alanına sahip pansuman odası bulunur.

ç) Bebek emzirme ve bakım odası:  Kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları uzmanlarının muayenehanelerinde içinde lavabosu bulunan asgari 5 m² lik bebek emzirme ve bakım odası veya uygun araçla ayrılmış bölüm bulunur. Diğer uzmanlık dallarında aranmaz.

d) Arşiv birimi: Sağlık kayıtlarının tutulacağı, dosyalama, verilerin toplanması ve istatistikî değerlendirmeler ile resmi kurum ve sigorta kurumlarına yapılacak bildirimlerin hazırlanması gibi çalışmaların güvenli bir şekilde yapılabileceği bir büro veya bölüm bulundurulur.

e) Tuvalet: Bekleme salonuna koridorla bağlantılı, içerisinde acil çağrı sistemi, el yıkama bölümü ve gerekli hijyen şartlarını sağlayacak malzemeler bulunan tuvalet düzenlenir.

f) (Değişik:RG-21/3/2014-28948) Muayenehane katta bulunmakta ise binada asansör bulunması zorunludur.

g) Aydınlatma ve ısıtma: Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar, uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli gün ışığı ile birlikte enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılır. Bütün alanlar kullanım saatleri boyunca 22-24˚C aralığında olacak şekilde ısıtılır/soğutulur. Muayenehane içerisinde ortama gaz ve duman verebilecek ısıtma araçları kullanılamaz.

ğ) Personel: Muayenehanede gerekli görülmesi halinde sağlık personeli ve sekreter istihdam edilebilir.

h) (Mülga:RG-3/7/2014-29049)

ı) Hasta ve çalışan güvenliği: Muayenehanede teşhis ve tedavi edilenler ile çalışanlar için sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ve korunmasına ilişkin mevzuata uygun tedbirler alınır.

i) Acil seti: Tüm uzmanlık dallarındaki muayenehanelerde, acil müdahaleler için gerekli olan acil seti bulundurulur. Acil setinde; ambu, laringoskop ve endotrakeal tüp bulundurulması gerekir. İlaçlar, muayenehane içinde sürekli hazır bulundurulur ve kolay ulaşılabilir bir yerde olur.

(2) (Değişik:RG-6/1/2011-27807)  Muayenehane açacak uzman/tabipler EK-1/d’ deki belgelerle birlikte müdürlüğe başvurur. Müdürlük, birinci fıkrada belirtilen şartları haiz olup olmadığını yerinde inceler, eksikliği bulunmayan başvuru dosyası Bakanlığa gönderilir. Bakanlık başvuru dosyasını inceler. Uygun görülen başvuru dosyası ilgili müdürlüğe gönderilir. Bu Yönetmelik şartlarını taşıyan muayenehane için uzman/tabip adına müdürlükçe örneği EK-14’te yer alan uygunluk belgesi düzenlenir.

(3) (Mülga:RG-3/7/2014-29049)

(4) (Ek:RG-3/8/2011-28014) Her hekim için birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlarda ayrı muayene odası bulunması ve uzmanlık dalının gerektirdiği şartların sağlanması kaydıyla, aynı dairede birden fazla hekim muayenehane faaliyeti gösterebilir. Bu durumda her bir hekim için ayrı uygunluk belgesi düzenlenir.

MUAYENEHANE AÇMA BAŞVURUSUNDA  İSTENECEK BELGELER LİSETSİ

MUAYENEHANE AÇMA BAŞVURU EVRAKLARI

1- Dilekçe (Açılacak adres ve çalışma saatleri belirtilmiş olmalı) ile uygunluk belgesi düzenlenmesi talebi.
2- Muayenehanenin oda esasında bütün mekânlarının ne amaçla kullanılacağını gösterir 1/100 ölçekli ve mimar onaylı plan örneği,
3- Muayenehane açacak olan tabibin diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin Müdürlükçe tasdikli örneği.
4- Tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertaraf sözleşmesi.(Belediye ve Çevre İl Müdürlüğü) BELEDİYEDEN SADECE SÖZLEŞME İSTENECEK.
5-Yapı Kullanım İzin Belgesi (Belediye tarafından onaylı sureti)
6- Yapı Ruhsatı (Belediye tarafından onaylı sureti)
7- Yangın güvenlik raporu (İtfaiye Dairesi Başkanlığından)
8- 3 adet fotoğraf
9- Kimlik fotokopisi
10- Bulundurulması zorunlu asgari ilaç listesi
11- Araç-gereç tıbbi malzeme listesi
12- Hekimin hazırlayacağı muayenehane işlem listesi beyanı
13- Tabip Odası Kayıt Belgesi
14- Çalışacak personelin diploması, dilekçesi, nüfus cüzdanı örneği, SGK işe giriş belgesi, iş sözleşmesi
15- İkametgah
16- Hasta/çalışan güvenliği yazısı.
17- Vergi levhası fotokopisi.
18- Sabıka kaydı.
19- Doktor Bilgi Bankası çıktısı
20- Personel şubesinden alınacak görev yazısı
21- ÇKYS çıktısı

 

 


Muayenehane ( Klinik ) Açmak için Gerekli Belgeler (Doktorlar İçin) Videosu İzle, Muayenehane ( Klinik ) Açmak için Gerekli Belgeler (Doktorlar İçin) Videosunu Seyret Yorum Yap
Etiketler; »Doktor Muayenehane Açma Belgeleri » Muayenehane açmak için gerekli belgeler » Muayenehane Standartları
Etiketler » Doktor Muayenehane Açma Belgeleri   » Muayenehane açmak için gerekli belgeler   » Muayenehane Standartları  

SAĞLIK HABERLERİ

1 2 3 4 5 6 İleri